Adatkezelési szabályzat

További ajánlatunk

GOMBOSNÉ BENUS ERIKA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Érvényesség kezdete: 2018. május 25.

 

1) ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: GOMBOSNÉ BENUS ERIKA egyéni vállalkozó

Székhely: 2092 Budakeszi Temető u. 6.

Adószám: 49881701133

E-mail: info@budakesziuszodatechnika.hu

Vállalkozói ig. szám: ES298371

 

 

2) BEVEZETÉS

 

Gombosné Benus Erika egyéni vállalkozó (2092 Budakeszi, Temető u. 6) továbbiakban Gombosné Benus Erika szolgáltató, adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.budakesziuszodatechnika.hu címen elérhető szolgáltatás valamint a Budakeszi Uszodatechnika Facebook oldalán elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.budakesziuszodatechnika.hu honlapon.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználóinknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, Adatkezelő írásban tájékoztatja a felhasználót.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával megfogalmazott és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2013. évi V.törvény – Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be)
 • 2003. évi C. törvény – elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

  

3) ALAPELVEK GOMBOSNÉ BENUS ERIKA ADATKEZELÉSE SORÁN

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • SZEMÉLYES ADAT CSAK MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ BELEEGYEZÉSSEL KEZELHETŐ.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
 • pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

 

4) A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

Adatkezelő www.budakesziuszodatechnika.hu címen elérhető weblapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

FELHÍVJUK A www.budakesziuszodatechnika.hu WEBLAP RÉSZÉRE ADATKÖZLŐK FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN NEM SAJÁT SZEMÉLYES ADATAIKAT ADJÁK MEG, AZ ADATKÖZLŐ KÖTELESSÉGE AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁNAK BESZERZÉSE.

 

 

5) A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

 

Mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot Gombosné Benus Erika látja el az 1) pontban ismertetett elérhetőségeken.

 

 

6) WEB OLDALON TÖRTÉNŐ ONLINE ÉRDEKLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, számlázás, szállítás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVII. törvény 13/A§-a

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail, üzenet tárgya, üzenet szövege, szállítási cím, számlázási cím. A megadott adatok biztonsági mentése adatbázisban, CMS rendszerben.

Az adatfeldolgozás helye: Olosz Andor ev. 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 10. és Gmail (Google Inc) US – Privacy Policy

Az adatkezelés időtartama: az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

A meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra Ügyfél hozzájárulása szükséges, amennyiben harmadik félnek kell adatait átadni.

A www.budakesziuszodatechnika.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adatainak jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, meghatározott ideig történő kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható.

 

Gombosné Benus Erika egyéni vállalkozó külső webanalitika és hirdetés: Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja.

 

 

7) A WEBLAP ÜZEMELTETŐJE, ADATFELDOLGOZÓ


Olosz Andor ev., az üzemeltetés a Linode LLC szerverein történik.

Gyűjtött személyes adatok: cookiek és használati statisztikák

Üzemeltetés helye:

EU - Olosz Andor ev. Hungary 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 10.

US – Linode LLC (329 E Jimmie Leeds Rd, Galloway, New Jersey 08205, United States of America) – Privacy Policy


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGGEL, PANASSZAL A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGNÁL LEHET ÉLNI.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Gombosné Benus Erika fenntartja a jogot, hogy a www.budakesziuszodatechnika.hu címen elérhető weblapját vagy Facebook oldalát előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse vagy megszüntesse.

 

 

Budakeszi, 2018. május 25.


 

Felkeltettük érdeklődését? Kérjen ajánlatot most!

A szállítási és számlázási cím megadása csak megrendelés esetén szükséges.


 A láblécben lévő linken megnyitottam, elolvastam és elfogadom
 
 
Az árak 372 Ft/euró árfolyamon kalkulált bruttó kiskereskedelmi árak. Közösségi felhasználásra telepített medencék esetén a jogszabályi előírások és műszaki követelmények miatt egyedi árkalkulációt alkalmazunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Ez a weboldal sütiket használ. Kérjük olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat és ha egyetért, engedélyezze a sütiket.